Reprezentacja pracownicza w Polsce

  • Kto reprezentuje interesy pracowników?

Związki zawodowe odgrywają w polskim społeczeństwie szczególną rolę, ponieważ związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w istotny sposób doprowadził do społecznych i politycznych przemian po 1980 roku i współkształtował je.

W zakładzie interesy pracownicze reprezentują zakładowe organizacje związkowe, do których utworzenia zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych wystarczy dziesięciu członków. Poza tym istnieje możliwość utworzenia rady pracowników, wybieranej przez wszystkich zatrudnionych. Prawa związków zawodowych w przedsiębiorstwie są uregulowane ustawowo i obejmują m.in. indywidualne sprawy pracownicze, prawa i interesy zbiorowe pracowników, stosowanie zapisów prawa pracy, współpraca z inspekcją pracy oraz warunki życia pracowników na emeryturze. Poza tym związki zawodowe mają wyłączne prawo do zawierania układów zbiorowych pracy i podejmowania akcji protestacyjnych.

Związki zawodowe mają obok zakładowych organizacji związkowych struktury krajowe, regionalne i branżowe. Jako reprezentatywne uznane są w Polsce NSZZ „Solidarność“, OPZZ oraz FORUM.

Dalsze informacje na temat mobilności transgranicznej i reprezentacji interesów pracowniczych w Polsce otrzymasz w

NSZZ „Solidarność“ Region Jeleniogórski, 1. Maja 25, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48756415912, soljg@solidarnosc.org.pl 

www.solidarnosc.org.pl www.soljg.eu  

OPZZ Dolny Śląsk, Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław

tel. +48717809242, wroclaw@opzz.org.pl

www.opzz.org.pl  www.opzz-wroclaw.org.pl