Dzialania

W centrum działań znajdują się: informacja, doradztwo i pośrednictwo oraz zapewnienie szerokiego publicznego dostępu do informacji na temat warunków życia i pracy oraz rozwiniecie transgranicznej wymiany ofert pracy.

Towarzyszące działania organizacji partnerskich mają na celu stworzenie przejrzystości regionalnego rynku pracy. Okazało się, ze nie ma porównywalnych danych dotyczących mobilności transgranicznej w podobszarach nadgranicznych. Warsztaty i fora eksperckie maja służyć wspólnemu porozumieniu i identyfikacji potrzeb działania oraz opracowaniu przez organizacje partnerskie skutecznych projektów skierowanych na wymogi rynku pracy.

Obecnie na obszarze EURES -TriRegio pracuje 12 doradców EURES w publicznych służbach zatrudnienia. Z tego 7 w Saksonii, 2 w podregionie Dolnego Śląska oraz 3 w kraju libereckim, Ústí nad Laba i karlowowarskim.

Gwarantują oni podstawową ofertę usług EURES w regionie przygranicznym.

Od 2007 roku na obszarze EURES-TriRegio przeprowadza się transgraniczne dni doradztwa z indywidualnym doradztwem przez działających transgranicznie doradców EURES. Są one uzupełniane przez licznie odwiedzane imprezy informacyjne na temat warunków pracy i życia oraz odbywające się corocznie giełdy pracy i dni rekrutacji, w których uczestniczą regionalni pracodawcy.

Ponad to działające regionalnie służby zatrudnienia, związki zawodowe i federacje pracodawców inicjują już dedykowane grupom docelowym warsztaty tematyczne i fora eksperckie, w których uczestniczą zewnętrzne podmioty z gospodarki i sektora badawczego.

Dla wsparcia mobilności transgranicznej związki zawodowe na pograniczu opublikowały właściwe dokumenty. Broszura „Warunki prawne dla migrantek i migrantów pod względem dostępu do rynku pracy w Saksonii“ została opublikowana w 2007 roku przez DGB Region Saksonia miedzy innymi w języku polskim, niemieckim i czeskim.

Partnerstwo transgraniczne EURES -TriRegio wiąże różne kompetencje organizacji partnerskich i jest tym samym ważnym partnerem kontaktowym dla różnych regionalnych aktorów i grup docelowych.

 Do punktów ciężkości działań należą:

  • informacja i doradztwo przez doradców EURES w regionie,
  • udostępnianie aktualnych i dedykowanych grupom docelowym ofert informacyjnych i doradczych dla pracodawców, pracowników, samozatrudnionych, uczniów zawodu i studentów
  • inicjatywy na rzecz forsowania uczciwej mobilności w Trójkącie Państw
  • opracowanie inicjatywy w celu ustalenia zapotrzebowania na fachowców