Reprezentacja pracownicza w Czechach

  • Kto reprezentuje interesy pracowników?

W zakładzie interesy pracowników reprezentowane są przez zakładowe organizacje związkowe. Działają one albo u poszczególnych pracodawców, albo mogą zrzeszać członków związków kilku pracodawców działających w danym regionie. Celem organizacji związkowych jest przede wszystkim zawieranie układów zbiorowych, regulujących z pracodawcą w szczególności warunki pracy i płacy wszystkich pracowników. Pracodawca informuje właściwy organ związkowy na przykład o rozwoju wynagrodzeń, o sytuacji gospodarczej zakładu, o zmianach w organizacji pracy, w systemie oceny i wynagradzania pracowników, o systemie szkoleń pracowników, o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. U pracodawcy można poza tym wybrać radę zakładową oraz pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związki zawodowe posiadają poza tym struktury krajowe, regionalne i branżowe. W Czechach największą centralą związkową jest Czesko-Morawska Konfederacja Związków Zawodowych (ČMKOS). Zrzesza ona obecnie 30 branżowych związków zawodowych. W regionach znajdziesz rady regionalne związków zawodowych oraz punkty poradnictwa prawnego dla członków związków zawodowych.

W poszczególne związki zawodowe łączą się pojedyncze zakładowe organizacje związkowe, z reguły według przynależności zawodowej lub branżowego ukierunkowania zakładu pracy. Członkostwo w związku zawodowym jest dobrowolne.

Jako członek związku zawodowego należącego do ČMKOS masz prawo do ochrony prawnej.

Dalsze informacje na temat branżowych związków zawodowych oraz regionalnych punktów poradnictwa prawnego znajdziesz na stronie internetowej ČMKOS pod adresem www.cmkos.cz

ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Tel.: +420 234 461 111, Mail: info@cmkos.cz www.cmkos.cz