Regulacje w przypadku choroby w Czechach

Co przysługuje mi w przypadku choroby?

Jeżeli pracownik zachoruje, przysługuje mu dalsza wypłata wynagrodzenia od pracodawcy od 4. dnia choroby w wysokości 60 % średniego wynagrodzenia. Od 15. dnia kalendarzowego przysługuje zasiłek chorobowy. (Tzn. za pierwsze 3 dni choroby, jednak maksymalnie za pierwsze 24 godziny pracy (tzn. okres karencji) nie ma się ani prawa do dalszej wypłaty wynagrodzenia, ani do zasiłku chorobowego. W przypadku kwarantanny okres karencji odpada.)

Dalsza wypłata wynagrodzenia następuje od 4. do 14. dnia choroby odpowiednio do godzin pracy. Średnie wynagrodzenie za godzinę oblicza się w oparciu o dochód brutto, który uwzględnia się do obliczania podstawy wymiaru w następujący sposób:

  • od średniego dochodu brutto za godzinę do 164,85 CZK zalicza się 90 %,

  • od kwoty między 164,85 CZK a 247,10 CZK zalicza się 60 %, a

  • od kwoty między 247,10 CZK a 494,20 CZK zalicza się 30 %.

Kwoty powyżej 494,20 CZK nie uwzględnia się.

Dalsza wypłata wynagrodzenia przysługuje tylko tym pracownikom, którym w odpowiednich dniach co do zasady przysługuje zasiłek chorobowy zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu chorobowym. Na temat zasiłku chorobowego w ramach ubezpieczenia chorobo-wego od 15. dnia choroby patrz publikacja „Zabezpieczenie społeczne“.