Czas pracy w Czechach

Ile godzin wynosi czas pracy?

Ustawowy czas pracy wynosi zasadniczo 40 godzin tygodniowo. W układach zbiorowych pracy można uzgodnić krótszy tygodniowy czas pracy.

Ustalone maksymalne tygodniowe czasy pracy obowiązują następujące grupy pracowników:

  • praca dołowa, przy wydobyciu węgla, rud i surowców niekruszcowych, przy rozbudowie wyrobisk oraz w górniczych badaniach geologicznych 37,5 godzin;

  • praca trzyzmianowa oraz w ruchu ciągłym 37,5 godzin;

  • praca dwuzmianowa 38,75 godzin;

  • osoby poniżej 18 lat (także w sumie czasu pracy z kilku tzw. stosunków prawa pracy) 40 godzin tygodniowo, przy czym czas trwania jednej zmiany jednego dnia ograniczona jest do maksymalnie 8 godzin.

Jakie przysługują mi przerwy?

Najpóźniej po 6 godzinach, a w przypadku pracowników młodocia-nych po 4,5 godziny nieprzerwanej pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom przerwy o długości co najmniej 30 minut. Przyznane przerwy na odpoczynek i posiłki nie są zaliczane do czasu pracy.

Jak uregulowana jest praca w niepełnym wymiarze godzin?

Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy można uzgodnić w umowie pracę lub w innej umowie między pracodawcą a pracownikiem (indywidualnie) zarówno z przyczyn zakładowych po stronie pracodawcy jak też z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub innych osobistych powodów uzasadnionych osobą pracownika, jeżeli pozwala na to zakład pracodawcy.

Krótszy czas pracy nie musi być przy tym rozdzielony na wszystkie dni pracy. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiadające krótszemu czasowi pracy. Pracodawca może uzgodnić z pracownikiem, że będzie on pracował również w zakresie wykraczającym ponad uzgodniony skrócony wymiar czasu pracy. Jako nadgodziny (z odpowiednimi dodatkami) liczą się jednak dopiero te godziny pracy, które wykraczają poza obowiązujący u pracodawcy dla odpowiednich czynności tygodniowy czas pracy dla pełnego etatu.