Czas pracy w Czechach

  • Ile godzin wynosi czas pracy?

Ustawowy czas pracy wynosi zasadniczo 40 godzin tygodniowo. W układach zbiorowych pracy można uzgodnić krótszy tygodniowy czas pracy.

Dla określonych grup pracowników obowiązują następujące ustalone maksymalne tygodniowe czasy pracy:

  • dla pracowników zatrudnionych przy pracy dołowej, przy wydobyciu węgla, rud i surowców niekruszcowych, przy rozbudowie wyrobisk oraz w górniczych badaniach geologicznych 37,5 godzin;
  • dla pracowników w pracy trzyzmianowej oraz w ruchu ciągłym 37,5 godzin;
  • Dla pracowników w pracy dwuzmianowej 38,75 godzin;
  • W przypadku pracowników młodocianych poniżej 18 lat tygodniowy czas pracy (także w sumie czasu pracy z kilku tzw. stosunków prawa pracy) nie może przekraczać 40 godzin, a dzienny czas pracy 8 godzin.
  • Jakie przysługują mi przerwy?

Najpóźniej po 6 godzinach, a w przypadku pracowników młodocianych po 4,5 godziny nieprzerwanej pracy pracodawca musi zapewnić pracownikom przerwę o długości co najmniej 30 minut. Przyznane przerwy na odpoczynek i posiłki nie są zaliczane do czasu pracy.

  • Jak uregulowana jest praca w niepełnym wymiarze godzin?

Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy można uzgodnić w umowie o pracę lub w innej umowie między pracodawcą a pracownikiem (indywidualnie) zarówno z przyczyn zakładowych po stronie pracodawcy jak też z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub innych osobistych powodów uzasadnionych osobą pracownika, jeżeli pozwala na to zakład pracodawcy.

Krótszy czas pracy nie musi być przy tym rozdzielony na wszystkie dni pracy. Jeżeli uzgodniono niepełny wymiar czasu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiadające krótszemu czasowi pracy. Pracodawca może uzgodnić z pracownikiem, że będzie on pracował również w zakresie wykraczającym ponad uzgodniony skrócony wymiar czasu pracy. Jako nadgodziny (z odpowiednimi dodatkami) liczą się jednak dopiero te godziny pracy, które wykraczają poza obowiązujący u pracodawcy dla odpowiednich czynności tygodniowy czas pracy dla pełnego etatu.