Pracovní doba v České republice

  • Jaká je délka pracovní doby?

Zákonem stanovená týdenní pracovní doba činí zásadně 40 hodin. V kolektivních smlouvách může být sjednána i kratší týdenní pracovní doba.

Stanovená maximální délka týdenní pracovní doby pro určité skupiny zaměstnanců:

  • u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně;
  • u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým provozem 37,5 hodiny týdně;
  • u zaměstnanců s dvousměnným pracovním provozem 38,75 hodiny týdně.
  • U zaměstnanců mladších než 18 let nesmí délka týdenní pracovní doby (i ve více pracovněprávních vztazích) ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin, s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin.
  • Na které přestávky mám nárok?

Nejdéle po 6 hodinách, u mladistvých zaměstnanců nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku v práci v trvání nejméně 30 minut. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

  • Jak je upravena kratší pracovní doba?

Kratší pracovní doba může být sjednána v pracovní smlouvě nebo v jiné smluvní dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to jak z provozních důvodů na straně zaměstnavatele, tak i ze zdravotních, rodinných nebo jiných osobních důvodů na straně zaměstnance, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Kratší pracovní doba přitom nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny. Byla-li sjednána kratší pracovní doba, přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají této kratší pracovní době. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, že bude pracovat nad rámec sjednaného rozsahu kratší pracovní doby. Za práci přesčas (s příslušnými příplatky) se však u zaměstnanců s kratší pracovní dobou považuje až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu pro odpovídající činnosti vykonávané u zaměstnavatele.