TriRegio // Was ist das?

Die EURES-TriRegio ist eine grenzüberschreitende Partnerschaft der Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Ihr Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes unter Einhaltung der bestehenden Arbeits- und Sozialstandards des jeweiligen Landes. Sie bietet Informationen, Beratung und Vermittlung für Arbeitsuchende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Video: Arbeiten mit Eures

Kontaktpunkt

Bei Fragen zur grenzüberschreitenden Arbeitssuche und Besetzung von freien Stellen sind die EURES-Beraterinnen und –Berater der öffentlichen Arbeitsverwaltung Ihre Ansprechpartner.

Wenden Sie sich gerne an uns.

 

News

30.11.2017, Dresden: Internationale Konferenz / Mezinárodní konference / Międzynarodowa konferencja

      Logo CMKOS    Logo Solidarnosc   Logo DGB

 

 

Internationale Konferenz
Für ein soziales Europa!
Gute Arbeit und Faire Mobilität in Europa und in den Grenzräumen.
am 30.11.2017 in Dresden

Nach einigen Jahren des Stillstands und der Rückschritte hat die Entwicklung eines sozialeren Europas durch die Diskussion um eine soziale Säule für Europa an Bedeutung gewonnen. Für die Gewerkschaften in Europa und im Grenzraum sind sozialer Zusammenhalt, Gute Arbeit und faire Mobilität wesentliche Ziele. Vor zehn Jahren hat sich im Dreiländereck Sachsen-Niederschlesien-Nordböhmen die grenzüberschreitende Arbeits­marktpartnerschaft EURES-TriRegio offiziell gegründet. Arbeitsverwaltungen, Gewerk­schaften und Arbeitgeber setzen sich gemeinsam für die Integration des Arbeitsmarktes im Dreiländereck unter fairen Bedingungen ein. In der Konferenz wollen wir die aktuellen Auseinandersetzungen um ein sozialeres Europa aufgreifen, Bedingungen der Arbeitnehmermobilität in Europa und im Grenzraum beleuchten, den Beratungsbedarf mobiler Beschäftigter, die aktuelle Lage und Entwicklungs­perspektiven im Grenzraum diskutieren. Dazu laden wir herzlich ein.

Die Konferenzsprachen sind Deutsch, Tschechisch und Polnisch. Wir bitten um Anmeldung mit dem Anmeldeformular anbei. Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden vom Veranstalter übernommen. Reisekosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können leider nicht erstattet werden.

Einladung und mehr Informationen find Sie hier .

 

Mezinárodní konference
Za sociální Evropu!
Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.
dne 30. 11. 2017 v Drážďanech

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v pohraničních regionech důležitými cíli. Před deseti lety došlo v Trojzemí severních Čech, Saska a Dolního Slezska k oficiálnímu založení partnerství EURES-TriRegio, v jehož rámci se veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a zaměstnavatelé společně zasazují za integraci trhu práce v Trojzemí za spravedlivých podmínek. Na konferenci se chceme zabývat aktuálními spory v souvislosti se sociálnější Evropou, objasnit podmínky mobility pracovníků v Evropě i v pohraničních regionech a projednat potřebu poradenství pro mobilní pracovníky i aktuální situaci a perspektivy dalšího vývoje v pohraničí. Srdečně Vás zveme k účasti.

Konferenčními jazyky jsou němčina, čeština a polština. Prosíme o přihlášení pomocí přiloženého formuláře. Náklady na ubytování a stravování hradí pořadatel. Cestovní náklady vzniklé účastníkům bohužel není možné proplatit.

Pozvánku a více informace najdete tady .

 

Międzynarodowa konferencja
Dla prospołecznej Europy!
Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.
w dniu 30.11.2017 w Dreźnie

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed dziesięciu laty na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy oficjalnie utworzono transgraniczne partnerstwo ­rynku pracy EURES-TriRegio. Służby zatrudnienia, związki­ zawodowe i pracodawcy wspólnie angażują się na rzecz integracji rynku pracy na Trójstyku na uczciwych warunkach. Na konferencji chcemy zająć się aktualnymi sporami wokół bardziej prospołecznej Europy, naświetlić warunki mobilności pracowniczej w Europie i na pograniczu oraz przedyskutować potrzeby doradcze pracowników mobilnych, aktualną sytuację i perspektywy ­rozwojowe na pograniczu. Serdecznie zapraszamy.

Języki konferencji to polski, niemiecki i czeski. Prosimy o zgłoszenia przy użyciu załączonego formularza zgłoszeniowego. Koszty noclegu i wyżywienia przejmuje organizator. Niestety nie możemy zwrócić kosztów podróży uczestników.

Zaproszenie i wiecej informacje tutaj.

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

 

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí základní odborové organizace. Při problémech na pracovišti jsou nejdůležitějšími kontaktními subjekty rady zaměstnanců. Rada zaměstnanců je zákonným zastoupením zájmů zaměstnanců na pracovišti. Zpravidla úzce spolupracuje s příslušným odborovým svazem, který ji také podporuje.

Rada zaměstnanců zastupuje zájmy zaměstnanců na podnikové úrovni. Dohlíží nad tím, aby zaměstnavatel dodržoval platné zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy BOZP či kolektivní smlouvy a podnikové dohody.

Rada zaměstnanců

  • musí dát souhlas s přijetím nových zaměstnanců,

  • stará se o spravedlivé zařazení zaměstnanců do mzdových tříd,

  • spolurozhoduje o pracovních podmínkách: začátku a konci pracovní doby, přestávkách, přesčasech, pracovní pohotovosti, práci na kratší pracovní dobu, pružné/klouzavé pracovní době atd.,

  • projednává se zaměstnavatelem každou výpověď,

  • zasazuje se za práva učňů,

  • dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Rada zaměstnanců se zasazuje za rovné zacházení se všemi zaměstnaci a za integraci zahraničních zaměstnanců. Národnost, náboženství apod. nesmějí hrát žádnou roli. K jejím úkolům patří také navrhovat opatření na boj proti rasismu a xenofobii v podniku.

Zkušenosti uplynulých měsíců ukázaly, že mnoho přeshraničních pracovníků z České republiky a Polska pracujících v Sasku, neví, jaké jsou úlohy rad zaměstnanců v Německu.

Obvod DGB Sasko proto v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio zpracoval stručnou informaci o radách zaměstnanců v Německu v češtině, němčině i polštině.

 

DE:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/de_Fragen%20und%20Antworten.pdf

PL:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/PL_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

CS:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/CS_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

TriRegio // Partner

RDS_farbig_web dgb RHK KhK dwup_logo logo_up CMKOS solidarnosc IHK Chemnitz Dolnośląscy Pracodawcy