30.11.2017, Dresden: Internationale Konferenz / Mezinárodní konference / Międzynarodowa konferencja

von Eures TriRegio

      Logo CMKOS    Logo Solidarnosc   Logo DGB

 

 

Internationale Konferenz
Für ein soziales Europa!
Gute Arbeit und Faire Mobilität in Europa und in den Grenzräumen.
am 30.11.2017 in Dresden

Nach einigen Jahren des Stillstands und der Rückschritte hat die Entwicklung eines sozialeren Europas durch die Diskussion um eine soziale Säule für Europa an Bedeutung gewonnen. Für die Gewerkschaften in Europa und im Grenzraum sind sozialer Zusammenhalt, Gute Arbeit und faire Mobilität wesentliche Ziele. Vor zehn Jahren hat sich im Dreiländereck Sachsen-Niederschlesien-Nordböhmen die grenzüberschreitende Arbeits­marktpartnerschaft EURES-TriRegio offiziell gegründet. Arbeitsverwaltungen, Gewerk­schaften und Arbeitgeber setzen sich gemeinsam für die Integration des Arbeitsmarktes im Dreiländereck unter fairen Bedingungen ein. In der Konferenz wollen wir die aktuellen Auseinandersetzungen um ein sozialeres Europa aufgreifen, Bedingungen der Arbeitnehmermobilität in Europa und im Grenzraum beleuchten, den Beratungsbedarf mobiler Beschäftigter, die aktuelle Lage und Entwicklungs­perspektiven im Grenzraum diskutieren. Dazu laden wir herzlich ein.

Die Konferenzsprachen sind Deutsch, Tschechisch und Polnisch. Wir bitten um Anmeldung mit dem Anmeldeformular anbei. Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden vom Veranstalter übernommen. Reisekosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können leider nicht erstattet werden.

Einladung und mehr Informationen find Sie hier .

 

Mezinárodní konference
Za sociální Evropu!
Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.
dne 30. 11. 2017 v Drážďanech

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v pohraničních regionech důležitými cíli. Před deseti lety došlo v Trojzemí severních Čech, Saska a Dolního Slezska k oficiálnímu založení partnerství EURES-TriRegio, v jehož rámci se veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a zaměstnavatelé společně zasazují za integraci trhu práce v Trojzemí za spravedlivých podmínek. Na konferenci se chceme zabývat aktuálními spory v souvislosti se sociálnější Evropou, objasnit podmínky mobility pracovníků v Evropě i v pohraničních regionech a projednat potřebu poradenství pro mobilní pracovníky i aktuální situaci a perspektivy dalšího vývoje v pohraničí. Srdečně Vás zveme k účasti.

Konferenčními jazyky jsou němčina, čeština a polština. Prosíme o přihlášení pomocí přiloženého formuláře. Náklady na ubytování a stravování hradí pořadatel. Cestovní náklady vzniklé účastníkům bohužel není možné proplatit.

Pozvánku a více informace najdete tady .

 

Międzynarodowa konferencja
Dla prospołecznej Europy!
Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.
w dniu 30.11.2017 w Dreźnie

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed dziesięciu laty na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy oficjalnie utworzono transgraniczne partnerstwo ­rynku pracy EURES-TriRegio. Służby zatrudnienia, związki­ zawodowe i pracodawcy wspólnie angażują się na rzecz integracji rynku pracy na Trójstyku na uczciwych warunkach. Na konferencji chcemy zająć się aktualnymi sporami wokół bardziej prospołecznej Europy, naświetlić warunki mobilności pracowniczej w Europie i na pograniczu oraz przedyskutować potrzeby doradcze pracowników mobilnych, aktualną sytuację i perspektywy ­rozwojowe na pograniczu. Serdecznie zapraszamy.

Języki konferencji to polski, niemiecki i czeski. Prosimy o zgłoszenia przy użyciu załączonego formularza zgłoszeniowego. Koszty noclegu i wyżywienia przejmuje organizator. Niestety nie możemy zwrócić kosztów podróży uczestników.

Zaproszenie i wiecej informacje tutaj.

Zurück